Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.POSSIBILE.BG

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ВРЕМЕ 1990“ ЕООД, ЕИК 202561870, със седалище и адрес на управление България, гр. Плевен, ул. Ген.Владимир Вазов,,-39, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия WWW.POSSIBILE.BG, наричана по-долу „WWW.POSSIBILE.BG”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Време 1990,, ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. Плевен, ул. Ген.Владимир Вазов,, -39, 

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители България, гр. Плевен, ул. ,,Димитър Константинов,, 23А, ........................

Данни за кореспонденция България, гр. Плевен, ул.,, Димитър Константинов,, 23А, телефон 0899 1166 69

Вписване в публични регистри: ЕИК 202561870, Номер на администратор на личните данни:

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Европейска комисия

Алтернативно решаване на спорове

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/indexamp_bg.htm

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202561870

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. WWW.POSSIBILE.BG e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.WWW.POSSIBILE.BG, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата WWW.POSSIBILE.BG;

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, вкл. чрез електронни средства за разплащане.

Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG;

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG чрез интерфейса на страницата на WWW.POSSIBILE.BG, достъпна в Интернет;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата WWW.POSSIBILE.BG в Интернет;

Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(1) Първоначалната доставка на всички продукти, поръчани през платформата WWW.POSSIBILE.BG, се извършва с куриерска фирма ECONT или SPEEDY и е безплатна за Потребителя при покупка на артикул над 50 лв. Всички транспортни разходи, свързани с връщане, замяна, промени по поръчката, които изискват повторна доставка, независеща от Доставчика, се поемат от Потребителя. В това число не влизат транспортни разходи по направени рекламации в гаранционния срок на продуктите по договора и по вина на Доставчика.

(2) Транспортни разходи за предявени рекламации по вина на потребителя, свързани основно, но не само, с неправилна експлоатация на продуктите по договра, се поемат от Потребителя.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.www.possibile.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата WWW.POSSIBILE.BG възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата WWW.POSSIBILE.BG и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата WWW.POSSIBILE.BG. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Ползвателя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната й цена.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 Чл. 7. Всички промоционални цени не подлежат на допълнителна отстъпка. Това са крайни цени с ДДС. Ползватели на карти за отстъпка, корпоративни клиенти или други лица, ползващи отстъпка във физическите магазини, ползват само и единствено отстъпките в промоционалните кампании на www.possibile.bg. Те може да се различават от промоционалните кампании във физическите ни магазини.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА WWW.POSSIBILE.BG

----------------------  ==============  ============= ===================== =============

Чл. 7. (1) За да използва WWW.POSSIBILE.BG за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се лeгитимира чрез профила си във facebook или google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Ползвателя.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки доставка на стоки и профил от социалните мрежи facebook и google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона “Поръчай”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата WWW.POSSIBILE.BG стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия с момента на финализиране на поръчката.

 

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата WWW.POSSIBILE.BG по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Πpaвaтa нa Πoлзвaтeлитe във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe Πoлзвaтeлят имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

(4) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(3) В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика когато не се предлагат в комплект една с друга.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в WWW.POSSIBILE.BG, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG са определени в профила на всяка стока в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG в профила на всяка стока в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба. 

При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

– начислява транспортни разходи за Ползвателя при всяка негова следваща поръчка;

– да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;

– да не предоставя подаръци към следващите поръчки на Ползвателя;

– да отказва “Ценовата защита”, в случай, че Ползвателят се позове на нея.

– да отказва обработка на следващи поръчки на Ползвателя

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата WWW.POSSIBLE.BG преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата WWW.POSSIBILE.BG или електронна поща.

(7) Цените в платформата www.possibile.bg подлежат на промяна без да се дължи предварително уведомление.

(8) Цените на продуктите на вече направени поръчки не поделжат на промяна.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата WWW.POSSIBILE.BG имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14(четиринайсет) дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG на адрес https://www.possibile.bg/terms/ в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на адрес https://www.possibile.bg/terms/ в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(3) Когато доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си желание за използване на друго платежно средство. В случай, че потребителят желае сумите да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес https://www.possibile.bg/terms/ в платформата WWW.POSSIBILE.BG в Приложение № 1 към тези общи условия. Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Доставчика, а именно гр. Плевен, ул. ,, Димитър Константинов ,, 23А

(8) Когато доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) В случай доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, на Потребителя се възстановява съответния намален размер на индивидуална цена на стоката като се вземе предвид съотношението на цените на стоките в електронния магазин когато не се купуват заедно (т.е. съотношението между ненамалените цени на стоките).

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

(12) Правото на отказ се прилага и за книги, единствен

о в случай, че по книгата няма следи от употреба и е в запазен търговски вид, а ако книгата е била опакована с фолио – опаковката не е разпечатана. Изпълнението на договора при закупена книга, започва от момента на разпечатването, при което потребителят губи правото си на отказ и потребителят изрично се съгласява с това.

(13) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива) и за сметка на Потребителя. 

(14) (1) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

(2) Подаръчни стоки и промоционални артикули, спечелени при покупка в текуща промоция и получени с нулева стойност (безплатно) от Потребителя, не подлежат на връщане и замяна за друг продукт и/или левовата му равностойност.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в платформата www.possible.bg приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените в платформата WWW.POSSIBILE.BG дни необходими за доставка са ориентировъчни и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(3) Ако Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Доставчикът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества. Потребителя следва да бъде уведомен за недостатъчна наличност по предоставения от него e-mail адрес или по телефона в срок до 3 (три) работни дни от датата на поръчката.

(4) Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон по 3 (три) работни дни и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

(5) При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.

(6) В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на WWW.POSSIBILE.BG дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Доставчика.

(7) Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в платформата WWW.POSSIBILE.BG

 

Чл. 18. Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно гаранционния срок на продуктите, които предлага. 

Чл. 19. (1) Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът осигурява необходимия сервиз за стоката съгласно разпоредбите на раздел XIII. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата WWW.POSSIBILE.BG има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата WWW.POSSIBILE.BG има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата WWW.POSSIBILE.BG има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: https://possibile.bg/my-account/lost-password/

(3) В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Ползвателя, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта WWW.POSSIBILE.BG, находяща се на адрес https://www.possibile.bg/confidentiality/

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата WWW.POSSIBILE.BG, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.possibile.bg/terms/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата WWW.POSSIBILE.BG. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата WWW.POSSIBILE.BG в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата WWW.POSSIBILE.BG и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на WWW.POSSIBILE.BG и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата WWW.POSSIBILE.BG.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 33. (1) Потребителят има право на рекламация, като при предявяване на такава, пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адреса на офиса на Доставчика в гр. Плевен, ул. ,,Димитър Константинов,, 23А

(2) Транспортните разходи при изпращане на продукт за гаранционно обслужване се поемат от “Време 1990,, ЕООД, 

(3) В случай, че продуктът бъде изпратен за гаранционно обслужване до друг адрес, различен от посочения в чл. 33.транспортните разходи ще са за сметка на Ползвателя.

(4) Потребителят следва да уведоми предварително Доставчика за предявената рекламация и изпращането на пратката със стоката, която подлежи на рекламация. В противен случай и без предварително уведомление, транспортните разходи остават за сметка на Потребителя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата WWW.POSSIBILE.BG се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата WWW.POSSIBILE.BG и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 37. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на ===============1.06.2019 г.

Чл. 39. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени или им е приложена друга отстъпка, с изключение на промо кодове, които са изрично упоменати от Доставчика и се ползват за допълнителна отстъпка.

Чл. 40. Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които Ползвателят желае да закупи на изплащане/на лизинг, без значение дали съответната стока е с вече намалена цена или не.

Чл. 41. Електронни подаръчни ваучери

 (1)  Електронните подаръчни ваучери могат да бъдат закупени от www.possibile.bg и платени чрез електронно плащане. Ваучерът може да се използва за всички продукти на сайта www.possibile.bg за срок от 6 (шест) месеца от датата на издаване. Ваучерът важи само онлайн на сайта www.possibile.bg и не може да бъде заменен с левовата му равностойност. Ваучерът не може да бъде удължен за срок по-дълъг от 6 (шест) месеца. 

 

Приложение № 1 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
Свали Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) 

– До „Време 1990,, ЕООД, ЕИК 202561870, с адрес за кореспонденция: България, гр. Плевен, ул. ,,Димитър Константинов,, 23А :

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

 

 

 

 

Приложение № 2 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Свали Приложение № 2
Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на WWW.POSSIBILE.BG и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт WWW.POSSIBILE.BG. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, като при този случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на www.WWW.POSSIBILE.BG

 

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да върне или закупен часовник в рамките на 14 дни!

Условията за връщане и замяна на часовник са:

 • наличие на всички съпътстващи документи, които сте получили при доставката - касов бон или фактура, гаранция и упътване;
 • часовникът е в ненарушен търговски вид, т.е не е ползван/носен, придружен е с всички етикети и фолиа, и е в запазена оригинална (ненарушена) опаковка.

Искане за връщане или замяна на продукт се счита за неоснователно, ако някое от горепосочените условия не е изпълнено. Timer.bg има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Съгласно чл.57 (ал.3) от "Закона за защита на потребителите" стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка (например гравиране), не подлежат на право на отказ и не могат да бъдат върнати или заменени.

Възможността за връщане или замяна на продукт не може да се предложи и за продукти доставени по поръчка на клиент, които са извън стандартния асортимент и са платени авансово изцяло или частично.

ВРЪЩАНЕ НА ЧАСОВНИК:

В случай, че желаете да се възползвате от правото си на отказ от поръчка в рамките на 14 дни от получаването й е необходимо:

 1. Да се уверите, че горепосочените условия са спазени;
 2. Да попълните формата за рекламации в сайта ни. В полето за коментар е желателно да предоставите Вашата банкова сметка;
 3. Да изпратите продукта до административния офис на  . Всички разходи по връщането на продукта са за сметка на клиента;
 4. След като часовникът пристигне и се уверим, че е в ненарушен търговски вид ще ви възстановим сумата в 15 дневен срок.

Възстановяването на суми се извършва в срок от 15 дни, както следва:

 • В случай, че плащането е направено с наложен платеж, възстановяването на суми става по банков път на посочена от клиента банкова сметка;
 • В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата.

ЗАМЯНА НА ЧАСОВНИК:

В случай, че желаете да замените часовник в рамките на 14 дни от получаването му е необходимо:

 1. Да се уверите, че горепосочените условия са спазени;
 2. Да попълните формата за рекламации в сайта ни. В полето за коментар е желателно да ни посочите новия модел, който сте си харесали за замяна;
 3. Да изпратите продукта до офис на Време 1990 ЕООД , гр.Плевен, ул.Димитър Константинов-23А,  Разходите за куриерски услуги в двете посоки при замяна са за сметка на клиента;
 4. След като часовникът пристигне и се уверим, че е в ненарушен търговски вид ще ви изпратим новия модел в най-кратък срок.

Замяна на артикул е препоръчителна за продукт на същата или по-висока стойност от първоначално закупения. В случай, че при размяна изберете продукт на по-ниска стойност, разликата в цената ще бъде възстановена по банков път на посочена от Вас банкова сметка или запазена във Вашия профил като кредит, който можете да ползвате по-късно за пазаруване

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

Timer.bg е оторизиран за продажба и дистрибуция на всички марки в сайта от официалните им представители и вносители в България. Според Закона за Защита на Потребителите /ЗЗП/, всички часовници в Timer.bg са покрити стандартно с 2 години гаранция за физически лица, oсвен в случаите при които в гаранционната карта е посочен по-дълъг срок. Гаранцията за юридически лица е със срок от 1 година.

Гаранционният сервиз за различните марки часовници се извършва от мрежа оторизирани сервизни партньори, където можете да занесете Вашия часовник за ремонт. Всички сервизни центрове се намират в гр. София. Ако желаете вашият часовник да бъде отремонтиран, докато е в гаранция, моля обърнете се към нас. Ако сте от София можем да ви насочим кой е най-подходящият сервиз за Вас и да Ви съдействаме с разрешаването на проблема. Разбира се, можете да го доставите лично или чрез куриер до нашия офис, който се намира на адрес: София, ул. Университетски парк 1, офис 111, и ние да се погрижим за сервизния процес.

Гаранцията покрива производствени дефекти, проблеми свързани с механизма и правилното фукциониране на часовника. За да запазите своята гаранция, погрижете се вашият часовник винаги да се проверява, обслужва и поправя от представители на фирмата. Гаранцията се анулира, в случай че, лице което не е надлежно упълномощено за това от представител на фирмата, извърши обслужване или поправка на часовника. Ако желаете вашият часовник да бъде отремонтиран, трябва да представите часовника заедно с надлежно попълнена гаранционна карта, която сте получили в момента на закупуването му.

Possibile.bg не носи отговорност и гаранцията не покрива дефекти, свързани със следните компоненти на часовника - батерия, стъкло, циферблат/дисплей, механизъм, верижка, каишка, и корпус, възникнали в резултат на:

- повреди, причинени от липса на грижи, неправилно транспортиране, злополука или нормално износване;
- неправилна експлоатация и механично увреждане - удар, изпускане, надраскване, паднало покритие, стрелка, индекс или други щети, несвързани с фабричен дефект на механизма;
- избледняване, поради излагане на слънце или други източници на топлина;
- обслужване или поправка на часовника от лице, което не е упълномощено от Possibile.bg;
- съхранение или употреба на продуктите във влажна среда, при несъобразяване с нивата на водоустойчивост.

Aко батерията на Вашия часовник се изтощи в рамките на 18 месеца от закупуването му, то тя ще бъде сменена безплатно. Необходимо е да доставите модела в нашия магазин лично или по куриер, като във втория случай разходите за транспорт се поемат от двете страни. В случай на повреда, която не се покрива от гаранцията, или нужда от ремонт в извънгаранционен период, клиентът заплаща всички направени разходи за ремонт и транспорт.

Следгаранционно обслужване - Possibile.bg осигурява и следгаранционно обслужване на своите клиенти. За целта отново се използват специализирани сервизни центрове, които отговарят за вашата марка часовник. 

Предимствата да ползвате официални сервизи:

- Ще бъдете обслужени от квалифициран персонал, специализиран в поправка и ремонт на определени марки;
- Ще ви бъде издаден сертификат за допълнителна гаранция.

Бисквитки

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни.
Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт.

Моля, кликнете върху заглавията на отделните категории „бисквитки“, за да научите повече и да промените настройките по подразбиране. Моля също да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.

Конкретно, използваните на нашия сайт бисквитки са

CSRF Token – задължава браузъра Ви да обработва „бисквитки“;

Session ID –  гарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази „бисквитка“ сайтът ни ще Ви третира като „нов“ посетител при всяко Ваш влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация.

Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) от GDPR.

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не.
Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно

CloudCart Analytics – това е „бисквитка“ за ефективност (performance cookie), която Ви идентифицира като потребител в платформата на КлаудКарт АД и анализира Вашите интернет сесии;

Google Analytics - това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях;

AddThis Social Sharing – това е „бисквитка“ за функционалност (functionality cookie), която ни указва какво съдържание от сайта ни споделяте в социоалните мрежи, които използвате;

Remember me -  това също е „бисквитка“ за функционалност, която запомня статуса Ви на логнат потребител.

Настройки на бисквитките

Строго необходими

Моля да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система. Конкретно, използваните на нашия сайт „строго необходими“ бисквитки са

ProviderБисквитки

CloudCart Platform

Гарантира, че всяка информация, която давате или приемате, се запомня от нашия уебсайт. Без тази „бисквитка“ сайтът ни ще Ви третира като „нов“ посетител при всяко Ваш влизане. Тя не ви идентифицира лично и не е свързана с друга информация.

_ccs

cc

cc-cookie-consent

cc-history

ccchc

XSRF-TOKEN

CloudCart Analytics

това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от CloudCart. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на CloudCart. Искаме да знаете, че CloudCart съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях

_ccases

uuid

Ефективност

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно:

ProviderБисквитки

Google Analytics

това също е „бисквитка“ за ефективност, предоставена от Гугъл. С нея анализираме Вашия интернет трафик, като данните, които използваме за това, биват анонимизирани от страна на Гугъл. Искаме да знаете, че Гугъл съобразяват тази своя услуга на 100% с GDPR и ние имаме договор за обработка на лични данни с тях

_ga

_ga_XXXX

_gat_system

_gat_client

_gcl_au

_gid

Функционалност

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно:

ProviderБисквитки

AddThis social sharing

това е „бисквитка“ за функционалност (functionality cookie), която ни указва какво съдържание от сайта ни споделяте в социоалните мрежи, които използвате

__atuvs

__atuvc

Remember me

това също е „бисквитка“ за функционалност, която запомня статуса Ви на логнат потребител

site_customers_remember_RememberMe

Таргетиране

Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас. С оглед пълната прозрачност Ви информираме и за опционалните „бисквитки“, които използваме, а именно:

ProviderБисквитки

Facebook ADs

About Cookie Settings for Facebook Pixel

_fbp

Retargeting

Retargeting Data Protection

__ra

__ralv

Glami

Glami Terms

gp_s

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако по някаква причина желаете да откажете услугите, които предоставяме чрез гореизброените „бисквитки“, трябва да посетите секция „Настройки на бисквитките“ на нашия сайт и да следвате посочените там стъпки.

 

 

 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Организаторът на играта е „Време 1990,, ЕООД със седалище и адрес на управление: България, гр. Плевен, ул. Ген.Владимир Вазов,, №39

1.2. Условията на настоящата игра са достъпни на уеб страницата на „Време 1990,, ЕООД: https://possibile.bg/ и @tonivasilevОрганизаторите си запазват правото да променят настоящите правила във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им.

1.3. Период: 11. 10. 2023г.(сряда) до 11. 11 2023 г. (неделя)включително.

2. ПЕРИОД НА ИГРАТА И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Играта се провежда онлайн на официалната Instagram страница на Организатора за периода от 11. 10. 2023 г. до 11. 11 2023 г. включително:

Instagram: https://instagram.com/p/CyQYg-7IC0z/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==

2.2. Организаторът си запазва правото да променя правилата на играта по време не нейния период.

3. УЧАСТНИЦИ

3.1. Участниците трябва да бъдат български граждани или постоянно пребиваващи в България физически лица, с изключение на служителите на Организатора.

3.2. Участници под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на свой законен родител или настойник.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка .

1.Харесвате публикацията,

2 последвате possibile.bg  @tonivasilev

3.тагвате дваме приятели в коментар.

4.споделяте поста на стори с таг @tonivasilev @possibilebg

Всеки може да участва неограничен брой пъти. В периода, определен в т.2.1.,  адрес https://possibile.bg/, участва в томбола за награда.

4.2. Регистрацията за участие в играта се извършва автоматично с , която участникът прави на адрес https://possibile.bg/

5. НАГРАДА ОТ ИГРАТА

5.1. Наградите са ДВE и ще бъдат изтеглени 2(ДВАМА) победителя. Всеки от тях ще получи по една награда.

5.2.Наградите, предоставени от Организатора са :

ЧАСОВНИК МЪЖКИ CASIO

ЧАСОВНИК ДАМСКИ LEE COOPER

5.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК ОТ ИГРАТА

6.1. Печелившите участници ще бъдат обявени на 11.11.2023 година (неделя).

6.2. Тегленето ще се извърши на случаен (томболен)принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, упоменати в т.4.1 от настоящите правила.

6.3. Организаторът ще обяви изтеглените печеливши, публикувайки имената им на страницата във социалната мрежа INSTAGRAM на адрес: https://www.posibilebg.com/profile.php?id=100076041881350

6.4. Избраният печеливш трябва да се свърже с Организатора посредством лично съобщение във INSTAGRAM страницата или на телефон  0899 11 66 89 в рамките на 5 (пет) работни дни от обявяването му.

6.5. Ако печелившият не изпълни изискванията, описани в т.6.4., неговата награда ще бъде предоставена на следващ изтеглен на случаен принцип участник.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Наградата се получава на място в един от фирмените магазини на фирма „Време 1990,, ЕООД в град Плевен на адресите по-долу или по желание чрез куриер до адрес на печелившия.

5800 Плевен, ул. Д. Константинов 23 А

5800 Плевен, Panorama Mall Pleven

8. ДОПУСТИМОСТ

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

· Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта.

· Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие.

· Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси.

· Са служители на Организатора или свързани компании

9. СПОРОВЕ

9.1. С участието си в тази ИГРА, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия в настоящите правила.

9.2. Възникнали спорове между Организатора и участниците в ИГРАТА ще се решават чрез преговори и добър тон. При непостигане на съгласие, споровете ще се отнасят до компетентните органи.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. С участието си в Играта, печелившият участник изрично се съгласява и дава право, личните му данни да бъдат използвани единствено и само за целите на предоставяне на наградата.

10.2. Организаторът може да направи публична информацията относно имената на печелившия в настоящата Игра и всякакви други данни, считани за необходими.

10.3. На участниците в Играта са гарантирани правата, предвидени в Закон No677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, като правото на информиране, право на достъп до данни, право на интервенцията на данните и право на възражение.

10.4. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в предишния параграф.

10.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни или за получаване на всякаква кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора.

10.6. Повече информация за Политиката на поверителност на Организатора е достъпна на адрес: https://possibile.bg/pages-3-politika-na-poveritelnost

10.7. Фейсбук не e спонсор, организатор, администратор, поръчител или сътрудник под никаква форма на тази Игра. Организаторите не носят отговорност за действия/бездействия на участниците, които нарушават правилата на правилника, условията за ползване и други изисквания на сайта www.facebook.com.

 

Начало на формуляра

 

Possibile

 

All Rights Reserved | Possibile

 
  Часовници

Бижута

Аксесоари

МАГАЗИНИ

ПРОМОЦИИ

Ръководства и полезна информация

Ремонт и обслужване

КОНТАКТИ

 
момент...